Ingram Micro-licentieovereenkomst voor eindgebruikerssoftware

Laatst bijgewerkt op 26 september 2018

Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikerssoftware (“Overeenkomst”) is een bindend contract tussen u, als individu of als entiteit (zoals hieronder gedefinieerd), en Ingram Micro Inc. en/of haar toepasselijke gelieerde ondernemingen (“Ingram Micro").

LEES DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U EEN LICENTIESLEUTEL DOWNLOADT, INSTALLEERT, VERKRIJGT OF ANDERSZINS TOEGANG TOT OF GEBRUIK MAAKT VAN DE EIGEN SOFTWARE VAN INGRAM MICRO DIE BIJ DEZE OVEREENKOMST BEGREPEN (de “Software").

DE SOFTWARE IS AUTEURSRECHT EN IS IN LICENTIE AAN U ONDER DEZE OVEREENKOMST, NIET AAN U VERKOCHT. DOOR HET DOWNLOADEN, INSTALLEREN, VERKRIJGEN VAN EEN LICENTIESLEUTEL OF ANDERSZINS TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, ERKENT U DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN, DAT U DEZE BEGRIJPT EN DAT U AKKOORD GAAT EN AKKOORD GAAT GEBONDEN TE ZIJN AAN DE BEPALINGEN. INDIEN U DEZE OVEREENKOMST AANVAARD NAMENS EEN BEDRIJF, ORGANISATIE, ONDERWIJSINSTELLING OF AGENTSCHAP, INSTRUMENTALITEIT OF AFDELING VAN EEN OVERHEID (een “Geheel”) ALS HAAR GEAUTORISEERDE WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER VERTEGENWOORDIGT EN GARANDEERT U DAT U DE BEVOEGDHEID EN BEVOEGDHEID HEBT OM DERGELIJKE ENTITEIT TE BINDEN AAN DEZE VOORWAARDEN, EN DE VERWIJZINGEN NAAR "U" HIERIN VERWIJZEN NAAR ZOWEL U, DE INDIVIDUELE EINDGEBRUIKER, ALS DE ENTITEIT OP WIE NAMENS U ACCEPTEERT DEZE OVEREENKOMST.

INDIEN U OP ELK MOMENT NIET BEREID BENT TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, DIENT U OP DE KNOP “IK NIET ACCEPTEREN” OF DE VERGELIJKBARE KNOP TE KLIKKEN, HET DOWNLOAD- EN/OF INSTALLATIEPROCES TE BEINDIGEN, ONMIDDELLIJK TE STOPPEN EN DE TOEGANG OF HET GEBRUIK VAN SOFTWARE EN VERWIJDER ALLE KOPIEN DIE U MOGELIJK HEBT. DEZE OVEREENKOMST, SAMEN MET EVENTUELE AANVULLENDE VOORWAARDEN OF BELEID DIE HIERIN DOOR VERWIJZING ZIJN OPGENOMEN, VERTEGENWOORDIGT DE VOLLEDIGE OVEREENKOMST TUSSEN U EN INGRAM MICRO BETREFFENDE DE SOFTWARE, EN DEZE OVEREENKOMST VERVANGT EN VERVANGT ELK EERDER VOORSTEL, OF ONDERVERTEGENWOORDIGING VAN U NAAR DE SOFTWARE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK.

1. Licentie en gebruik.

1.1 Licentie. Onder voorbehoud van uw volledige en voortdurende naleving van de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst, inclusief, maar niet beperkt tot, betaling van alle toepasselijke licentievergoedingen, verleent de toepasselijke Ingram Micro-entiteit waarvan u de Software hebt verkregen, Ingram Micro aan u, en u accepteert, een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare, herroepbare licentie om de Software gedurende de Termijn te gebruiken in machineleesbare, objectcodevorm, en alle documentatie die bij de Software wordt geleverd, alleen zoals toegestaan ​​in deze Overeenkomst. Voor de doeleinden van deze Overeenkomst omvat de Software alle updates, verbeteringen, aanpassingen, revisies of toevoegingen aan de Software die door Ingram Micro zijn gemaakt.

1.2 Gebruik. Uw licentie om de Software te gebruiken is afhankelijk van de volgende licentiebeperkingen, en elk gebruik van de Software in strijd met een van deze beperkingen of een van de andere voorwaarden van deze Overeenkomst is een schending van deze Overeenkomst en zonder licentie. U mag één exemplaar van de Software geactiveerd door een licentiesleutel gebruiken op een enkele “Geautoriseerd apparaat” eigendom is van of anderszins door u wordt beheerd. Als u meerdere licentiesleutels voor de Software hebt, mag u zoveel exemplaren van de Software installeren en gebruiken als u licentiesleutels hebt, in elk geval op een Geautoriseerd Apparaat en alleen zoals hierin geautoriseerd. Voor de toepassing van deze Overeenkomst betekent "gebruik" van de Software het laden van de Software in het tijdelijke of permanente geheugen van een Geautoriseerd Apparaat. Installatie van de Software op een netwerkserver, uitsluitend voor distributie naar andere computers, is geen "gebruik" van de Software en is toegestaan ​​als u een geldige licentiesleutel hebt voor elk Geautoriseerd apparaat waarop de Software is geïnstalleerd. De Software mag niet worden gebruikt op, gedistribueerd naar of geïnstalleerd op een groter aantal computers dan u over licentiesleutels beschikt. Als u de Software gebruikt of distribueert naar meerdere gebruikers, moet u ervoor zorgen dat het aantal Geautoriseerde Apparaten het aantal licentiesleutels dat u hebt verkregen niet overschrijdt, anders schendt u deze Overeenkomst en is gebruik en distributie zonder licentie.

1.3 Aanvullende voorwaarden. Afhankelijk van het land waarin u zich bevindt, kunnen aanvullende voorwaarden en beperkingen van toepassing zijn, zoals uiteengezet in Tentoonstelling A (de "Aanvullende voorwaarden”), welke voorwaarden, indien opgenomen in deze Overeenkomst, hierin door verwijzing zijn opgenomen en deel uitmaken van deze Overeenkomst.

1.4 Kopieën en wijzigingen. U mag de Software of de licentiesleutels die u hebt verkregen niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of anderszins vertalen. U mag de Software of licentiesleutels die u op enigerlei wijze hebt verkregen, niet wijzigen of aanpassen. U mag één kopie maken van de Software, de Documentatie en alle licentiesleutels die u hebt verkregen, uitsluitend voor back-up- of archiveringsdoeleinden. Dergelijke kopieën van de Software, Documentatie of licentiesleutels moeten alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen bevatten die op dergelijke materialen waren opgenomen toen u ze voor het eerst ontving. Behalve zoals toegestaan ​​in deze Sectie, mogen er geen kopieën van de Software, Documentatie of licentiesleutels, of delen daarvan, worden gemaakt door u of een persoon onder uw gezag of controle. Alle kopieën moeten onmiddellijk na beëindiging of afloop van uw licentie worden vernietigd.

1.5 Overdracht van rechten. U zult uw rechten op de Software, Documentatie of licentiesleutels, zoals verleend door deze Overeenkomst, niet in sublicentie geven, leasen, verhuren of uitlenen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ingram Micro, behalve dat u deze Overeenkomst volledig mag overdragen in verband met de verkoop van alle of vrijwel alle activa met betrekking tot deze Overeenkomst, op voorwaarde dat de rechtverkrijgende al uw verplichtingen hieronder op zich neemt, en de hieronder verleende licenties alleen van toepassing zijn op het gebruik van de Software op het Geautoriseerde Apparaat waarop de Software onmiddellijk voorafgaand aan naar de opdracht. Ingram Micro mag deze Overeenkomst zonder beperking overdragen. Elke opdracht in strijd met het voorgaande is nietig en heeft geen effect. Onder voorbehoud van het voorgaande, zal deze Overeenkomst bindend zijn en ten goede komen aan de partijen en hun respectieve opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden. Ingram Micro kan deze Overeenkomst naar eigen goeddunken en zonder beperking overdragen.

1.6 Ondersteunings- en Onderhoudsdiensten; updates; Upgraden. Ingram Micro biedt geen ondersteuning of onderhoudsdiensten onder deze Overeenkomst. U erkent dat Ingram Micro geen uitdrukkelijke of impliciete verplichting heeft om updates, verbeteringen, aanpassingen, herzieningen of toevoegingen aan de Software aan te kondigen of beschikbaar te stellen en dat deze Overeenkomst u geen enkel recht geeft op of op het voorgaande. Ingram Micro kan afzonderlijk ondersteunings- of onderhoudsdiensten aanbieden. Als u ondersteunings- of onderhoudsservices van Ingram Micro bij de Software hebt gekocht, worden deze services aan u geleverd onder de algemene voorwaarden die bij de toepasselijke service horen. Alle aanvullende softwarecodes of gerelateerde materialen die Ingram Micro aan u levert als onderdeel van ondersteunings- en/of onderhoudsservices, worden beschouwd als onderdeel van de Software en zijn onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u een upgrade (een nieuwe versie van de Software) aanschaft van een eeuwigdurende licentie naar een nieuwere versie, dan worden uw licentiesleutels omgezet naar een op termijn gebaseerde licentie. Upgrades naar nieuwere versies van de software worden niet toegestaan ​​zonder een dergelijke licentieconversie. Houders van eeuwigdurende licenties kunnen de huidige versie van de Software blijven gebruiken met een optie om ondersteuning te krijgen van Ingram Micro voor de Software na toestemming van Ingram Micro totdat de Software het einde van de levensduur bereikt. Vanaf het moment dat de Software het einde van zijn levensduur bereikt, hebt u het recht om de Software op eigen risico te blijven gebruiken en is Ingram Micro niet verplicht om enige vorm van ondersteuning voor de Software te bieden.

2. Intellectuele eigendom, vertrouwelijkheid, eigendomsrechten.

2.1 Gebruik rapportage, licentie-overtredingen en remedies. Ingram Micro behoudt zich het recht voor, en u machtigt Ingram Micro, om gegevens te verzamelen over sleutelgebruik, waaronder licentiesleutelnummers, IP-adressen van geautoriseerde apparaten of andere toepasselijke apparaat-ID's (inclusief MAC-adres of UDID), domeintellingen en andere informatie die relevant wordt geacht, om ervoor te zorgen dat dat onze producten worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst. Ingram Micro behoudt zich het recht voor om schendingen van een van de voorwaarden van deze Overeenkomst onmiddellijk na ontdekking te verhelpen door de dan geldende catalogusprijs van niet-geautoriseerde sleutels in rekening te brengen op het betaalinstrument dat is gebruikt om de oorspronkelijke, geautoriseerde aankoop te doen, of op enige andere noodzakelijke manier, inclusief het op afstand uitschakelen van de Software. U stemt ermee in de verzending van gegevens die nodig zijn om aan deze Overeenkomst te voldoen, niet elektronisch of anderszins te blokkeren. Elke blokkering van gegevens die vereist is voor naleving onder deze Overeenkomst is een schending van deze Overeenkomst en zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van deze Overeenkomst.

2.2 Licentie verlopen. Uw licentie kan een vervaldatum bevatten die kan leiden tot beëindiging van de licentie. Als uw licentiesleutel wordt gestolen, of als u vermoedt dat uw licentie oneigenlijk of illegaal wordt gebruikt, moet u Ingram Micro onmiddellijk op de hoogte stellen van een dergelijk voorval. U krijgt een vervangende vergunning en de verdachte vergunning komt te vervallen. Voor leaselicenties moet uw maandelijkse betaling voor elke maand vóór de vervaldatum worden verwerkt om de licentie-updates te kunnen uitvoeren. Voor uw gemak kan Ingram Micro, maar is dit niet verplicht, waarschuwingen voor het verlopen van de licentie in de productinterface plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met Ingram Micro met betrekking tot een mogelijke vervaldatum die u ongepast acht. Ingram Micro is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten in verband met de verlopen licenties

2.3 Eigendomsrechten op software en handelsmerken. U erkent dat de Software en de Documentatie eigendom zijn van Ingram Micro, en dat de Software en Documentatie worden beschermd onder het auteursrecht en andere intellectuele eigendomswetten van de Verenigde Staten en internationale verdragen. U erkent en stemt er verder mee in dat, zoals tussen u en Ingram Micro, Ingram Micro en haar externe licentiegevers alle rechten, titels en belangen in en op de Software en Documentatie bezitten en zullen blijven bezitten, inclusief bijbehorende intellectuele eigendomsrechten onder copyright, handelsgeheimen, patenten of handelsmerken. Met uitzondering van de beperkte, herroepbare licentie die hierin uitdrukkelijk aan u is verleend, verleent deze Overeenkomst u geen eigendom of ander recht of belang in of op de Software of de Documentatie of enige andere intellectuele eigendomsrechten van Ingram Micro, hetzij door implicatie, uitsluiting, of anders. Alle handelsmerken of dienstmerken die Ingram Micro gebruikt in verband met de Software of met diensten geleverd door Ingram Micro zijn merken die eigendom zijn van Ingram Micro. Deze Overeenkomst verleent u geen enkel recht, licentie of belang in dergelijke merken, en u mag geen enkel recht, licentie of belang doen gelden in dergelijke merken of woorden of ontwerpen die verwarrend veel op elkaar lijken.

2.4 Vertrouwelijkheid. U mag alleen geautoriseerde gebruikers die in het bezit zijn van rechtmatig verkregen licentiesleutels toestaan ​​de Software te gebruiken of de Documentatie te bekijken. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze Overeenkomst, mag u de Software, Documentatie of enige licentiesleutel niet beschikbaar stellen aan derden, of de Software, Documentatie of enige licentiesleutel gebruiken voor enig ander doel dan het uitoefenen van rechten die uitdrukkelijk aan u zijn verleend onder deze Overeenkomst . U stemt ermee in om samen te werken met en Ingram Micro te helpen bij het identificeren en voorkomen van ongeoorloofd gebruik, kopiëren of openbaarmaking van de Software of Documentatie of enig deel daarvan.

2.5 Toestemming voor het gebruik van gegevens en gegevensprivacy. U stemt ermee in dat Ingram Micro technische gegevens en gerelateerde informatie mag verzamelen en gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot, technische informatie over uw apparaat, systeem- en applicatiesoftware en randapparatuur, die periodiek wordt verzameld om de levering van software-updates, productondersteuning te vergemakkelijken , en andere diensten aan u met betrekking tot de Software. Ingram Micro mag deze informatie gebruiken, zolang het in een vorm is die u niet persoonlijk identificeert, om onze producten, diensten en technologieën te exploiteren, leveren, verbeteren en ontwikkelen, om frauduleus of ongepast gebruik van onze producten te voorkomen of te onderzoeken, diensten en technologieën, voor onderzoek en ontwikkeling, en voor de andere doeleinden die in deze Overeenkomst of aan u worden beschreven als onderdeel van onze producten en diensten. De websites en online diensten van Ingram Micro kunnen gebruik maken van "cookies", waarmee u uw ervaring op de sites van Ingram Micro kunt personaliseren en informatie aan Ingram Micro kunt verstrekken, zoals welke websites zijn bezocht en welke advertenties en zoekopdrachten op internet effectief zijn. Als u cookies wilt uitschakelen, controleer dan uw browserinstellingen.

2.5.1 Persoonsgegevens. U en Ingram Micro erkennen en stemmen ermee in om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy (“Gegevensbeschermingswetten”). In dit verband stemmen u en Ingram Micro ermee in om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming bij het gebruiken, behandelen, openbaar maken, overdragen, delen of verwerken van Persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de privacyverklaring waarnaar hieronder wordt verwezen). U en Ingram Micro erkennen en stemmen ermee in dat alle persoonlijke gegevens die door en tussen de partijen worden gedeeld en verwerkt, als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en onderhevig zijn aan de vertrouwelijkheidsverplichtingen in deze overeenkomst. Met betrekking tot alle gegevens, inclusief maar niet beperkt tot Persoonsgegevens, verklaart en garandeert u dat: (a) u de gegevensbeheerder bent (zoals gedefinieerd in de wetgeving inzake gegevensbescherming) van alle persoonsgegevens die aan Ingram Micro worden verstrekt, terwijl Ingram Micro is een gegevensverwerker (zoals gedefinieerd in de wetgeving inzake gegevensbescherming) van dergelijke persoonsgegevens; (b) al dergelijke Persoonsgegevens uw enige eigendom zijn of door u aan Ingram Micro zijn verstrekt in overeenstemming met uw privacybeleid en de wetgeving inzake gegevensbescherming; en (c) u alle noodzakelijke toestemmingen hebt verkregen die nodig zijn om de Persoonsgegevens over te dragen aan Ingram Micro, ook buiten de Europese Economische Ruimte.

2.5.2 Gegevensprivacy. In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming kan Ingram Micro de diensten van elke Ingram Micro- of Ingram Micro-partnerfaciliteit waar ook ter wereld leveren (inclusief, maar niet beperkt tot de VS) en kan op elk moment de levering van de diensten van een Ingram Micro of Ingram Micro partnerfaciliteit naar een andere.

2.5.3 Privacyverklaring. Ingram Micro's verzameling, gebruik, opslag, verwerking, openbaarmaking en verwijdering van persoonlijke gegevens (zoals gedefinieerd in de privacyverklaring) die door u wordt verstrekt, wordt beheerst door de privacyverklaring die te vinden is op https://corp.ingrammicro.com/privacy-statement.aspx of een andere plaats die van tijd tot tijd door Ingram Micro kan worden bijgewerkt (“Privacy Statement").

2.6. Auditrechten. Tijdens de looptijd van deze Overeenkomst en gedurende twee (2) jaar na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst, kan Ingram Micro, na schriftelijke kennisgeving aan u, uw boeken, gegevens en computerapparatuur controleren om uw naleving van deze Overeenkomst en uw betaling vast te stellen. van de toepasselijke licentievergoedingen, indien van toepassing, voor de Software. In het geval dat uit een dergelijke audit blijkt dat u meer dan vijf procent (5%) van de licentievergoedingen te weinig hebt betaald aan Ingram Micro in de periode die wordt gecontroleerd, of dat u enige voorwaarde van deze Overeenkomst hebt geschonden, op enige andere rechten en rechtsmiddelen die Ingram Micro mogelijk heeft, betaalt u onverwijld eventuele onderbetalingen plus de kosten van de audit aan Ingram Micro.

2.7. Licentiekosten. De Software zal voor u beschikbaar zijn na ontvangst van een of meer licentiesleutels. Na aanvaarding van deze Overeenkomst kunt u een of meer licentiesleutels verkrijgen door de vereiste licentievergoedingen te betalen, volgens de procedure uiteengezet op de website van Ingram Micro. Licentiekosten voor op termijnen gebaseerde licenties zijn verschuldigd vóór het begin van de toepasselijke termijn en kunnen opnieuw worden gefactureerd aan het betaalinstrument dat u voor uw eerste aankoop hebt gebruikt bij het begin van een verlengingstermijn. Uw licentie voor de Software wordt automatisch beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving als u Ingram Micro van tevoren op de hoogte stelt dat u niet van plan bent een op termijn gebaseerde licentie te vernieuwen of als u geen verlengingsvergoeding betaalt voor een op termijn gebaseerde licentie. De door u betaalde licentievergoedingen worden betaald als tegenprestatie voor de licentie die krachtens deze Overeenkomst is verleend. Licentieverkopen zijn definitief en Ingram Micro vergoedt onder geen enkele omstandigheid licentiekosten. Door deze Overeenkomst te accepteren, begrijpt u volledig en gaat u ermee akkoord dat zodra de licentievergoeding aan Ingram Micro is betaald, u geen verhaal meer zult hebben op het ontvangen van een deel van de vergoedingen.

3. Duur en beëindiging. Deze Overeenkomst is van kracht op het moment dat u de Overeenkomst aanvaardt, of wanneer u de Software downloadt, installeert, opent en gebruikt, zelfs als u deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk hebt aanvaard. Deze Overeenkomst blijft van kracht tot de vervaldatum of beëindiging zoals hierin bepaald (de "Termijn”). Op termijn gebaseerde licenties eindigen bij het verstrijken van de vooruitbetaalde termijn, tenzij u alle toepasselijke vergoedingen hebt betaald om de termijn te verlengen. Zonder afbreuk te doen aan andere rechten, wordt deze Overeenkomst automatisch beëindigd zonder kennisgeving aan u als u een van de hierin beschreven beperkingen of andere vereisten schendt of niet naleeft, inclusief de betaling van toepasselijke vergoedingen, en u stemt ermee in dat in een dergelijk geval Ingram Micro kan, naast alle andere rechtsmiddelen die het kan hebben bij wet of billijkheid, de Software op afstand uitschakelen. U kunt deze Licentieovereenkomst op elk moment beëindigen door u schriftelijk op de hoogte te stellen van uw beslissing om de Overeenkomst aan Ingram Micro te beëindigen en het gebruik van de Software en Documentatie te staken. Bij beëindiging of afloop van de Overeenkomst om welke reden dan ook, stemt u ermee in de Software te verwijderen en ofwel de Software, Documentatie, alle kopieën daarvan en alle licentiesleutels die u hebt verkregen aan Ingram Micro te retourneren, of al dergelijke materialen te vernietigen en schriftelijke verificatie van dergelijke vernietiging aan Ingram Micro.

4. Vrijwaring. U zult, op eigen kosten, Ingram Micro, haar gelieerde ondernemingen, respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden, en al haar functionarissen, directeuren en werknemers schadeloosstellen en vrijwaren van en tegen alle claims, acties, aansprakelijkheden, verliezen, schade, vonnissen, subsidies, kosten en uitgaven, inclusief redelijke advocatenhonoraria (gezamenlijk, “claims”), voortvloeiend uit enig gebruik van de Software en/of het Product (zoals hieronder gedefinieerd) door u, een aan u gelieerde partij of een partij die met uw toestemming handelt op een manier die niet uitdrukkelijk is geautoriseerd door deze Overeenkomst.

5. Derde partij software. De Software die aan u wordt gedistribueerd, kan verschillende Softwarecomponenten van derden bevatten (“Software van derden” en samen met de Software, de “Product”) die worden geleverd onder afzonderlijke licentievoorwaarden (de “Voorwaarden van derden"). U mag de Software van Derden gebruiken in combinatie met de Software op een manier die in overeenstemming is met de voorwaarden van deze Overeenkomst. De Software kan ook samenwerking met bepaalde andere besturingssystemen en applicaties van derden mogelijk maken. Ingram Micro verstrekt u dergelijke licenties van derden niet en het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om alle benodigde softwarelicenties van de respectieve leveranciers te verkrijgen. De Software kan open source software bevatten zoals vermeld op de Ingram Micro klantenondersteuningswebsite.

6. Beperkte garantie; Vrijwaring; Beperking van aansprakelijkheid.

6.1 AFWIJZING VAN GARANTIE. MET UITZONDERING VAN HET PRODUCT EN DE DOCUMENTATIE WORDEN GELICENTIEERD "AS IS", EN INGRAM MICRO WIJST ALLE ANDERE GARANTIES AF, ZOWEL UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT, ENIGE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID, TITEL OF NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN, VOOR ZOVER DOOR DE WET IS TOEGESTAAN. ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, WIJST INGRAM MICRO UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN ENIGE AARD AF VOOR DE SOFTWARE VAN DERDEN, EN GARANDEERT NIET DAT HET PRODUCT AAN UW VEREISTEN VOLDOET OF DAT DE WERKING VAN HET PRODUCT VEILIG OF EENVOUDIG ZAL ZIJN GRATIS, DAT DEFECTEN OF FOUTEN IN HET PRODUCT GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN OF DAT HET PRODUCT COMPATIBEL ZAL ZIJN MET TOEKOMSTIGE INGRAM MICRO-PRODUCTEN OF DIENSTEN, OF DAT INFORMATIE DIE VIA HET PRODUCT OPGESLAGEN OF VERZONDEN IS NIET VERLOREN, BESCHADIGD OF VERNIETIGD ZAL ZIJN. U AANVAARDT DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET SELECTEREN VAN HET PRODUCT OM UW BEDOELDE RESULTATEN TE BEREIKEN, EN VOOR DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN DOOR UW GEBRUIK VAN HET PRODUCT. U DRAAGT HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN DE PRESTATIES VAN HET PRODUCT.

6.2 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL ZAL INGRAM MICRO AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE PARTIJ DIE MET U VERBONDEN IS VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE, VOORBEELDENDE OF BEPAALDE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR VERLIES INFORMATIE, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE DERGELIJKE FINANCILE VERLIES), HETZIJ ONDER EEN CONTRACTENTHEORIE, GARANTIE, ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID), AANSPRAKELIJKHEID VAN PRODUCTEN OF ANDERSZINS, ZELFS ALS INGRAM MICRO OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE TOTALE EN CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN INGRAM MICRO JEGENS U VOOR ALLE CLAIMS VAN ENIGE VORM DIE HIERONDER VOORTVLOEIEN, HET BEDRAG VAN LICENTIEKOSTEN DAT DAADWERKELIJK DOOR U BETAALD OVERSCHRIJDEN VOOR DE SOFTWARE DIE AANLEIDING GEEFT TOT DE VOORAFGAANDE CLAIM IN DE CLAIM IN DE CLAIM IN DE CLAIM. DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN ZELFS VAN TOEPASSING ALS DE BOVENSTAANDE VERHAALSMOGELIJKHEID HAAR ESSENTILE DOEL NIET VOLDOET.

7. Algemene voorwaarden.

7.1 Toepasselijk recht en forumkeuze. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, VS, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke regels daarvan. Elke claim of elk geschil dat ontstaat in verband met deze Overeenkomst zal worden opgelost in de federale of staatsrechtbanken in Orange County, Californië. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, stemt u hierbij in met de jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken en ziet u af van eventuele bezwaren tegen de jurisdictie of locatie van dergelijke rechtbanken. Deze Overeenkomst wordt niet beheerst door het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen, waarvan de toepassing uitdrukkelijk is uitgesloten.

7.2 scheidbaarheid. Als een voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst in een bepaalde situatie nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een gerechtelijke of administratieve autoriteit, heeft deze verklaring geen invloed op de geldigheid van de afdwingbaarheid van de overige voorwaarden en bepalingen hiervan of de geldigheid of afdwingbaarheid van de inbreukmakende voorwaarde of voorziening in een andere situatie. De bepalingen zullen worden geïnterpreteerd en gehandhaafd voor zover wettelijk toegestaan ​​om de oorspronkelijke bedoeling te effectueren, en als een dergelijke interpretatie of handhaving wettelijk niet is toegestaan, worden ze geacht te zijn gescheiden van de Overeenkomst.

7.3 Overleven. Secties 1.3, 2, 3, 4, 6 en 7 van deze Overeenkomst en alle Secties daarvan blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst, ongeacht de reden voor beëindiging of afloop, en blijven voor onbepaalde tijd geldig en bindend.

7.4. Koppen. De koppen van Artikelen en Secties die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen ter referentie opgenomen en hebben geen invloed op de betekenis of interpretatie van deze Overeenkomst.

7.5 Geen vrijstelling. Het nalaten van een van de partijen om de hieronder verleende rechten af ​​te dwingen of om actie te ondernemen tegen de andere partij in het geval van een schending van deze overeenkomst, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand door die partij met betrekking tot de daaropvolgende handhaving van rechten of vervolgacties in het geval van toekomstige schendingen .

7.6 Wijziging. Ingram Micro behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen. Als er een conflict is tussen deze Overeenkomst en de meest recente versie van deze Overeenkomst, prevaleert de meest recente versie. Uw gebruik van de Software nadat de gewijzigde Overeenkomst van kracht is geworden, houdt uw aanvaarding van de gewijzigde Overeenkomst in. Als u wijzigingen in deze Overeenkomst niet accepteert, wordt deze licentie onmiddellijk beëindigd op grond van Sectie 3.

7.7. Belastingen. U betaalt, naast de licentievergoedingen die vereist zijn onder deze Overeenkomst, alle toepasselijke verkoop-, gebruiks-, overdrachts- of andere belastingen en alle heffingen, ongeacht of deze nationaal, staats- of plaatselijk zijn, ongeacht de benaming, die worden geheven of opgelegd vanwege de transactie die in het kader van deze Overeenkomst wordt overwogen, exclusief inkomstenbelastingen op de nettowinst van Ingram Micro. U vergoedt Ingram Micro het bedrag van dergelijke belastingen of heffingen die rechtstreeks door Ingram Micro zijn betaald of opgelopen als gevolg van deze transactie, en u stemt ermee in dat Ingram Micro dergelijke terugbetaalbare belastingen in rekening kan brengen op het betaalinstrument dat u voor uw eerste betaling hebt gebruikt .

7.8 Exportcontroles. U mag de Software niet gebruiken, exporteren, opnieuw exporteren, importeren, verkopen of overdragen, behalve zoals toegestaan ​​door de wetgeving van de Verenigde Staten (VS), de wetten van het rechtsgebied waarin u de Software hebt verkregen en andere toepasselijke wet- en regelgeving. U verklaart en garandeert dat: (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse regering, of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een land dat 'terroristen ondersteunt'; en (ii) u staat niet op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid. U erkent ook dat de Software onderworpen kan zijn aan andere Amerikaanse en buitenlandse wet- en regelgeving die de export van Software via fysieke en elektronische middelen regelt. U stemt ermee in te voldoen aan alle toepasselijke Amerikaanse en buitenlandse wetten die van toepassing zijn op Ingram Micro, evenals eindgebruikers-, eindgebruik- en bestemmingsbeperkingen die zijn opgelegd door Amerikaanse en/of buitenlandse overheden. U stemt er ook mee in dat u de Software niet zult gebruiken voor doeleinden die door de Amerikaanse wetgeving zijn verboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of de productie van nucleaire raketten of chemische of biologische wapens.

7.9. Gebruiksrechten van de Amerikaanse overheid. De Software zoals hierin gedefinieerd en alle gerelateerde technische gegevens, inclusief handleidingen en documentatie, zijn commercieel zoals gedefinieerd in de Federal Acquisition Regulation (FAR) op 2.101. Als de Software is verkregen door of namens een agentschap, afdeling of andere entiteit van de Amerikaanse overheid (“Overheid”), is het gebruik, duplicatie, reproductie, vrijgave, wijziging, openbaarmaking of overdracht (“gebruik”) van de Software en alle gerelateerde technische gegevens van welke aard dan ook, inclusief handleidingen en documentatie, ongeacht hoe deze door de overheid worden ontvangen. beperkt door de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst in overeenstemming met FAR 12.212 voor civiele agentschappen, en Defense Federal Acquisition Regulation Supplement 227.7202 voor militaire agentschappen. Elk ander gebruik is verboden.

7.10 Regerende taal. Elke vertaling van deze Overeenkomst is gemaakt voor lokale vereisten en in het geval van een geschil tussen de Engelse en een niet-Engelse versie, is de Engelse versie van deze Overeenkomst leidend.

7.11 Handelsmerkkennisgeving. Ingram Micro Cloud, CloudBlue en het Ingram Micro-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Ingram Micro Inc., in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken waarnaar in de Software of Documentatie wordt verwezen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

7.12 Contactgegevens. U kunt contact opnemen met Ingram Micro voor meer informatie over de software, andere producten en diensten van Ingram Micro op of door onze website te bezoeken: CloudBlue.com

CloudBlue, een Ingram Micro Business gebruikt cookies om de bruikbaarheid van onze site te verbeteren. Door deze site te blijven gebruiken en/of in te loggen, accepteert u het gebruik van deze cookies. Ga voor meer informatie naar onze Privacy Policy.
IK AANVAARD